اپراتور سالن تکسچرایزینگ

 اپراتور سالن ذوب ریسی(طبقه همکف)

اپراتور دستگاه تابندگی

اپراتور دستگاه کُپس وایندر – سالن تابندگی

اپراتور بسته بندی سالن تکسچرایزینگ

اپراتور بسته بندی سالن ذوب ریسی

اپراتور سالن کوئینچینگ