انواع مختلف بسته بندی به  حجم، وزن و نوع محصول سفارشی شما بستگی دارد.

در جدول زیر نوع بسته بندی هر محصول را می توانید مشاهده نمایید.

گونی

پالت کارتن

پالت دوک

کارتن

محدوده

نوع نخ

/////

48 دوک

30دوک

1 دوک

MIN

FDY

////

60دوک

72 دوک

722 دوک

MAX

/////

/////////////

30 دوک

1 دوک

MIN

POY

////

///////////

84 دوک

2 دوک

MAX

////

دوک شوایتری

36 کارتن (684 دوک )

144 دوک

کامل 4 دوک

متوسط 9 دوک

ریز 16 دوک

 

MIN

DTY

////

دوک معمولی

42کارتن (168 دوک)

MAX

////

دوک 75 گرمی

36 کارتن (432 دوک)

/////////

12 دوک

MIN

TFO

////

دوک 50 گرمی

36 کارتن (468 دوک)

/////////

13 دوک

MAX

////

//////////

//////////

9 دوک

////

LYCRA

////

36 کارتن

(648 دوک 19 دوک در هر کارتن)

//////////

19 دوک در کارتن

/////////

نخ شوایتری

6 دوک

///////////

///////////

///////////

MIN

BCF

9دوک

MAX