تندیس های شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ:

🔸تعــاونــی بـرتــر مــلـی در سـال 1402

🔸تعاونی برتر استان یزد در سال 1402

🔸تعاونی برتر استان یزد در سال 1401

🔸تعاونی برتر استان یزد در سال 1400

🔸تعاونی برتر استان یزد در سال 1399

🔸تعاونی برتر استان یزد از سال 1389

🔸صادر کننده نمونه استان یزد در سال‌ 1400
 
🔸صادر کننده نمونه استان یزد در سال‌ 1399
 
🔸صادر کننده نمونه استان یزد در سال‌ 1398
 

🔸واحـــد نـمــونــــه صــــنعتــــی در سال‌ 1395

🔸واحـــد نـمــونــــه صــــنعتــــی در سال‌ 1394

🔸واحـــد نـمــونــــه صــــنعتــــی در سال‌ ‌1390

🔸واحد نمونه تحقیق و توسعه در سال 1402

🔸تندیس مدیر واحد تولیدی نمونه استان یزد در سال 1395

🔸دریافت گواهی حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان در سال 1395

🔸دریافت تندیس و گواهینامه تعهد به تعالی مدیریت تعاون در سال 1394

🔸برگزیده نام‌آوران اقتصاد و فرهنگ کشور 1393

🔸دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان سال 1393

گواهینامه ها و استاندارد های شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ: