سالن تکسچرایزینگ

در سالن تکسچرایزینگ نخ poy به عنوان ماده اولیه وارد شده و طی فرایند هایی به نخ DTY یا تکسچره تبدیل می شود

شرح وظایف اپراتور سالن تکسچرایزینگ

شرایط استخدام