سالن کُپس وایندر – سالن تابندگی

در سالن تابندگی شرکت سیرنگ نخ هایی از قبیل FDY, DTY, ITYو BCF وارد شده و طی فرایند هایی به صورت تک لا یا چند لا تابیده می شود.
جهت تابیدن نخ FDY ابتدا میبایست آن را توسط دستگاهی بنام کپس وایندر، به دور لوله های مخصوص که کپس نام دارد برگردان نموده و سپس کپس های تکمیل شده را جهت تابیدن به دستگاه تابندگی منتقل نمود.

شرح وظایف اپراتور کُپس وایندر – سالن تابندگی

شرایط استخدام