سالن تابندگی

در این قسمت از سالن تولید کپس های آماده شده توسط دستگاه کپس وایندر طی فرایند هایی، بر اساس تنظیمات اعمال شده با دور تاب مشخص تابیده شده و برروی دوک های ۱۷ سانتی پیچیده می شوند.

شرح وظایف اپراتور دستگاه تابندگی

شرایط استخدام