بسته بندی سالن ذوب ریسی

پس از تولید نخ در سالن ذوب ریسی دوک های نخ روی کریل قرار گرفته و به قسمت بسته بندی منتقل می‌شود تا بنا به درخواست مشتری به صورت پالت و کارتنی بسته بندی شود.

شرح وظایف اپراتور بسته بندی سالن ذوب ریسی

شرایط استخدام