آزمون تعیین میزان نا یکنواختی وزنی نخ
(Evenness of yarn)

آزمون تعیین میزان نایکنواختی وزنی نخ (Evenness of Yarn) یکی از ده‌ها آزمونی است، که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ بر روی نخ های فیلامنتی انجام می شود.
در حوزه ی تولید نخ های فیلامنتی، علاوه بر آزمایشات رایجی نظیر سنجش استحکام و میزان ازدیاد طول تا حد پارگی، یکی از مهمترین موارد کنترل کیفی بررسی نایکنواختی وزنی نخ می باشد.
برای بررسی این مشخصه کیفی نخ، از دستگاه Yarn Evenness استفاده می شود. این دستگاه بر اساس تغییرات ظرفیت خازن تعبیه شده در آن طراحی و ساخته شده است؛ و متناسب با تغییر در یکنواختی چگالی خطی، ظرفیت خازن نیز تغییر می کند. خروجی این دستگاه اطلاعاتی شامل: داده های آماری، دیاگرام، اسپکتروگرام، منحنی انحراف معیار- طول وغیره را در اختیار ما قرار می دهد.

فرایند آزمون نا یکنواختی وزنی نخ
(P.O.Y 260Dtex/144F)

برای انجام این تست پس از عبور دادن نخ از راهنماهای مربوطه، و انتخاب اسلات مناسب توسط نرم افزار دستگاه، طبق استاندارد، طول مورد آزمون ۴۰۰ متر و سرعت کشش ۴۰۰ متر بر دقیقه انتخاب می‌شود. شایان ذکر است که این دستگاه قابلیت انجام تست در سرعت ۸۰۰ متر بر دقیقه را نیز دارد. مقیاس گراف روی ۱۲.۵ درصد و سرعت و جهت تاب نیز به ترتیب ۶۰۰۰ دور بر دقیقه و Z تعیین می‌گردد. زمان انجام آزمون طبق استاندارد ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه در نظر گرفته می شود. قابل ذکر است تعداد دفعات و طول مورد آزمون نیز قابل تنظیم می‌باشد.

استانداردها